• balansruiters.jpg
  • laptops.jpg
  • leergeld.jpg
  • uitjetent.jpg

Aanvraag

Toelichting en verklaring voor een aanvraag bij:
Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder

 

DOELSTELLING.
De stichting stelt zich ten doel:

  1. Het beschikbaar stellen van financiële middelen voor projecten en/of activiteiten op het gebied van zorg en welzijn
  2. Het ondersteunen van personen die acuut enige financiële ondersteuning nodig hebben en waarin op dat moment niet op een andere wijze voorzien kan worden. 

 

AANVRAAGPROCEDURE.
Na het aanklikken van de akkoordverklaring verschijnt het aanvraagformulier.

 

Voor de activiteiten onder ad. 1 wordt het volgende gevraagd:-Een schriftelijke aanvraag voorzien van een duidelijke omschrijving van het verzoek, alsmede een degelijke financiële en inhoudelijke onderbouwing ervan. -Een beknopte financieringsopzet van het project worden toegevoegd, waarin expliciet is opgenomen aan welke instanties en fondsen om een financiële bijdrage is verzocht.

 

Voor de activiteiten onder ad. 2 wordt het volgende gevraagd:-

Een beknopte sociale rapportage uitsluitend door bemiddeling van een professionele hulp- of dienstverlener 
(bijv. maatschappelijk werkers, sociaal cultureel werkers, huisartsen, predikanten, pastores en bijstandsambtenaren). -Het formulier dient volledig ingevuld met bijlagen te worden ingezonden (in enkelvoud).

 

BEPERKINGEN.
Zie criteria van de SBBK

 

Er worden geen structurele uitkeringen verstrekt voor de kosten van levensonderhoud, huisvesting, vervoer, etc. Terughoudendheid wordt betracht t.a.v. bijdragen in de kosten van familiebezoek, adoptie, studie in het buitenland, studie aan niet erkende onderwijsinstellingen, medicijnen en kosten van niet erkende, dan wel alternatieve medische behandelingen e.d.

 

AFHANDELING.
De afhandeling van de aanvraag , als genoemd onder ad. 2. vindt plaats via de hulpverlener / intermediair, die de rapportage instuurt. Soms wordt in natura geholpen.

 

VERKLARING
Door de ondertekening verklaren de aanvrager en de rapporteur in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dat zij de Stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder machtigen, indien en voor zover relevant voor de behandeling van de aanvraag, aan derden gegevens te vragen en/of te verstrekken.

sbbk-aanvraag