• balansruiters.jpg
 • laptops.jpg
 • leergeld.jpg
 • uitjetent.jpg

Criteria

 Te hanteren criteria bij de beoordeling van subsidieaanvragen van instellingen of organisaties in de zorg of welzijn:

   1. De aanvraag dient een doel op het gebied van zorg en/of welzijn.
   2. De aanvraag heeft een maatschappelijk belang.
   3. De aanvraag moet vooraf ingediend worden.
   4. De aanvraag moet betrekking hebben op kosten waarvoor geen voorliggende voorzieningen zijn. Aanvrager moet aantonen dat kosten niet of    onvoldoende door een overheidsorgaan en/of andere fondsen op incidentele basis worden vergoed.
   5. De aanvraag mag geen betrekking hebben op structurele personele kosten en representatie kosten
   6. De aanvraag moet betrekking hebben op een activiteit en/of initiatief in de gemeente Noordoostpolder.
   7. Nagegaan dient te worden of samenwerking met instellingen en/of organisaties die gelijksoortige activiteiten organiseren mogelijk is. Het resultaat van deze afstemming dient bij de aanvraag gevoegd te worden.
   8. De aanvrager moet inzicht geven in de begroting en het dekkingsplan (met vermelding wie welk bedrag heeft toegezegd).
   9. Indien bij de aanschaf van materialen tweedehands aanschaf mogelijk is, dient dit bij de aanvraag meegenomen te worden.
   10. De hoogte van de bijdrage wordt van geval tot geval beoordeeld.
   11. De toegekende subsidie mag niet gecombineerd worden met of ten goede komen aan een activiteit t.b.v. eigen professionals/beroepskrachten.
   12. De subsidie mag niet besteed worden aan uitgaven die voor goedkeuring hebben plaatsgevonden.
   13. De toezegging heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar ingaande op de dag na verzending van het toekenning bericht.
   14. Bij publiciteit in de lokale media dient SBBK als subsidieverstrekker vermeld te worden.
 

Te hanteren criteria bij de beoordeling van aanvragen van individuele personen om ondersteuning:

    1. De aanvraag heeft te maken met zorg en welzijn van de persoon.
    2. De aanvraag heeft een individueel, dringend en eenmalig karakter.
    3. De persoon moet niet op een andere wijze, zoals een bijdrage van een overheidsinstelling, in de noodzakelijk te maken kosten kunnen voorzien.
    4. De belanghebbende moet wonen in de gemeente Noordoostpolder.
    5. De aanvraag moet vooraf ingediend worden.
    6. De aanvraag dient niet door de persoon zelf maar door een intermediair* te worden ingediend.
    7. De aanvrager moet inzicht geven in het financieringsplan (de intermediair toetst de financiële privésituatie).
    8. De hoogte van de bijdrage wordt van geval tot geval beoordeeld.

   De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld.Daarbij kan het bestuur nadere criteria hanteren.

       * intermediair kan zijn hulpverlener zoals maatschappelijk werker, bijstandsambtenaar, predikant of pastor

Door het bestuur vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 18-07-2018